Размерът на семейните помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца се определя ежегодно в Закона за Държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по Закона за семейни помощи за деца за 2019 година е, както следва: за семейство с едно дете – 40 лева;  за семейство с две деца – 90 лева; за семейство с три деца – 135 лева;  за семейство с четири деца – 145 лева, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лева.

Месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат в пълния им размер през 2019 година – за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 400 лева. Доходът, при който този вид семейни помощи за деца се отпускат в размер 80 на сто от пълния размер на помощта, е за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца от 400,01 до 500 лева включително. Месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство, по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е в размер на 40 лева и се предоставя независимо от дохода на семейството. Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лева.

Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 100 лева. Този вид семейна помощ през 2019 година се предоставя на майката (осиновителката) при доход на член от семейството, по-нисък или равен на 450 лева. Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 115 лева. Изплащането на месечните семейни помощи може да се извършва по касов или безкасов път. Условията и редът за отпускане, спиране, възобновяване и прекратяване на месечните семейни помощи се определят с Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.