При раждане на живо дете се съставя акт за раждане. За тази цел всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок до 5 дни, като денят на раждането не се брои. Съобщаването на раждането е задължение на ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение. Ако раждането не е станало в лечебно заведение, това е задължение на компетентно медицинско лице, а когато в населеното място, в което е станало раждането, няма такова лице, съобщаването се извършва от длъжностното лице по гражданското състояние. Актът за раждане се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние, след като се удостовери писмено станалото събитие. Когато майката е родила две или повече деца (близнаци), се съставят отделни поредни актове за раждане на всяко дете – по реда, по който са се родили.

Актът за раждане е необходим, за да бъде вписано новороденото дете в регистрите за гражданското състояние. Издаване на Удостоверение за раждане – оригинал се получава, след като бъде издаден Акт за раждане. Компетентен да издаде Удостоверението за раждане – оригинал е длъжностното лице по гражданското състояние към общината, където е настъпило събитието и където е съставен актът за раждане (услугата се извършва от съответната районна администрация, на чиято територия е родено детето).

Удостоверението за раждане – оригинал се издава и се връчва на родител или законен представител или на лице, изрично упълномощено от тези лица с нотариално заверено пълномощно. Майката или бащата като родители на  детето не са  обвързани със законоустановен срок, в който са задължени да поискат или да се явят да получат Удостоверението за раждане – оригинал.

Независимо от това, тъй като законите свързват упражняването на много и различни права на гражданите с представянето на Удостоверение за раждане – оригинал, може да се очаква това да бъде направено в относително кратък срок след раждането на детето, но не по-рано от 7 дни. Издаването на оригинално удостоверение за раждане (или удостоверение за раждане за първи път) е безплатно, а в случаите, когато се издава дубликат, се дължи такса. Удостоверението за  раждане – оригинал има безсрочна валидност.