Всеки гражданин и семейство, които изпитват затруднения в кризата, ще могат да кандидатстват за еднократна помощ от 375 лв. от службите за социално подпомагане. Помощта, която обикновено се полага само на социално слаби, а сега в кризата първоначално бе предназначена за родители в принудителен неплатен отпуск, вече ще може да се отпуска и на всички, които срещат трудности за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности по време на извънредната ситуация, става ясно от съобщение на социалното министерство.

И занапред обаче предимство ще се дава на няколко категории нуждаещи се лица и семейства, като от утре техният кръг се разширява. От помощта ще се възползват преимуществено семейства с деца до 14 години, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите няма право на платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от къщи. Същите права имат и родителите, които сами отглеждат децата си. Досега условието беше децата да са до 12 години.

Помощта става достъпна и за семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица и не получават компенсация по схемата 60/40. Приоритетно ще се подпомагат и семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (с изключение на социална пенсия за инвалидност). Предимство при получаването на финансовата подкрепа ще имат и домакинствата, в които месечният доход на човек през месеца преди ползването на неплатен отпуск е 610 лв.

Остават в сила редица условия, на които трябва да отговарят кандидатите. Те не трябва да са получавали помощ на същото основание през 2020 г., да имат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Не трябва да участват в схемата 60/40. Двамата родители или самотният родител трябва да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца, но това условие няма да се прилага за безработните родители без право на обезщетение за безработица. Освен това децата в семейството трябва да са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г.

Еднократна помощ от 375 лв. ще се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й.

Източник: segabg.com