УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо № 16-00-49/23.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването с указания относно медицинската експертиза на бременни жени, Ви информирам следното:

Със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение по повод епидемичната обстановка и опасността от разпространение и зараза с COVID-19 в страната, бяха разпоредени редица мерки, включително и следният обхват на медицински дейности: преустановяване на плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

С цитираната заповед не е въведена забрана за функционирането на лечебните заведения извън обсега на споменатите медицински дейности, включително и по отношение на осъществяването на медицинска експертиза за временна неработоспособност, която е относително самостоятелна медицинска дейност и не е свързана с гореизброените, попадащи под забрана. Освен това медицинската експертиза за временна неработоспособност е дейност, която е свързана е потребности на населението в краткосрочен план, има социален характер и не подлежи на отлагане във времето.

            Във връзка с гореизложеното, както и във връзка с многобройните сигнали от бременни жени за отказ на лекарите, които наблюдават тяхното здравословно състояние и развитието на бременността, да издават болнични листове, свързани с бременността, Ви напомням, че медицинската експертиза не е част от женската консултация на бременните жени и е необходимо те да получават безпрепятствено и своевременно болничните листове, свързани както с патология по време на бременността, така и с физиологичната бременност през последните 45 дни преди определения термин.

            Във връзка със забраната за осъществяване на женска консултация, обръщам внимание, че извън това основно правило, касаещо всички лечебни заведения и цялото население на страната, и което се отнася за общите случаи, има и специфични случаи на бременност. При тях се изисква по-специално наблюдение, по индивидуално определен план от съответните специалисти по акушерство и гинекология, в зависимост от конкретния проблем на жената и/или плода. В тази връзка е важно да осъществявате специалната грижа и наблюдение за този контингент от бременни жени и в зависимост от тяхната експертна оценка да извършвате всички необходими прегледи и изследвания с цел недопускане на неблагоприятни последствия за жената и бременността. За тази цел необходимо е въвеждането на допълнителни предпазни мерки като индивидуално определяне на часове за посещение в лечебното заведение при спазване на всички останали противоепидемични мерки, така че да се разделят потоците от пациенти и да не се допуска струпването им по едно и също време. Недопустимо е на жени с бременност в риск да се отказва наблюдение и медицинска грижа единствено с аргумента, че има заповед, с която е забранена женската консултация, без да се проявява необходимото внимание и индивидуален подход.

Напомням също, че извън прегледите и изследванията, включени в наблюдението на нормална бременност, които съставляват плановата женска консултация на здрави бременни жени (съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията) и са обект на ограничение предвид въведените противоепидемични мерки, няма забрана за извършването на други изследвания, свързани с бременността. Такива например са изследванията, които оценяват риска от раждане на дете с хромозомни и наследствени заболявания, ултразвукови изследвания, както и други медико-диагностични изследвания и прегледи при лекари специалисти, неподлежащи на отлагане във времето, по преценка на наблюдаващия бременността специалист.

Важно е да подчертаем и необходимостта от консултиране на бременната жена във всички случаи когато има някакви оплаквания, независимо дали те са свързани или не с бременността, като в тези случай специалистите, наблюдаващи бременността трябва да проявяват необходимия професионализъм и хуманност и да не отказват преглед и медицинска консултация под претекст за извънредното положение или епидемична обстановка.

От РЗИ

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ