Община град Добрич информира всички заинтересовани лица, че обявява нов прием на заявления за финансово подпомагане за 2019 година на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Общината.

Срокът за подаване на заявителни документи  е от 15.07.2019 г. до  30.08.2019 г. включително.

Място за подаване на документи: „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич.

Припомняме, че за да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките следва да отговарят на следните критерии:

 • да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
 • да нямат задължения към Община град Добрич;
 • да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;
 • да са пълнолетни;
 • да са завършили средно образование;
 • да не са осъждани за престъпления от общ характер;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;
 • да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;
 • да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;
 • да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI;
 • да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич ;
 • възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

Телефон за контакти: 0893 69 11 00 Димитрина Русева – Дирекция „Хуманитарни дейности”