инистерството на образованието и науката (МОН) публикува списък на заболявания, при които се препоръчва учениците да преминат от дневна в друга форма на обучение поради по-високия риск от зараза с коронавирус. Списъкът е ориентировъчен и ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни, посочва МОН.

В списъка като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 са включени децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).

Вниманието на учителите трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален, напомня МОН.

 

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

 

При преценка на лекуващ или проследяващ лекар дистанционно обучение може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

 

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог.

За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

 

ИмунологияПървични имунни дефицити при деца - над 200 вида. Техният брой се променя всяка година.

 

Детска кардиология

 

1. Хемодинамично значими
Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

ВСМ с ляво-десен шънт
цианотични ВСМ
обструктивни ВСМ
комплексни ВСМ


2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
4. Артериална хипертония - ІІ степен
Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

сърдечна недостатъчност
белодробна хипертония
артериална хипоксемия (сатурация под 85%)
риск от внезапна смърт
коморбидност с органна увреда

 

Детска неврология

 

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.
При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при
възможност).

 

Детска ревматология

 

1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

 

Хронични ендокринологични заболявания

 

1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
3. Полиендокринопатии - автоимунни полиендокринни синдроми
4. Болест на Адисон
5. Новооткрити тиреотоксикози

 

Метаболитни и генетични заболявания

 

1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
4. Мукополизахаридози

 

Детска нефрология и хемодиализа

 

1. Деца след бъбречна трансплантация
2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

 

Детска гастроентерология

 

1. Болест на Крон
2. Улцерозен колит
3. Автоимунен хепатит4. Деца на домашно парентерално хранене
5. Деца с трансплантиран черен дроб

 

Детска фтизиатрия

 

1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца
2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляване
3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
4. Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

 

Детска онкохематология

 

1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

 

Детска пулмология

 

1. Муковисцидоза
2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

 

Детска гръдна хирургия

 

1. Деца след оперативни торакални интервенции

 

Детска офталмология

 

Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

 

Родител с хронично заболяване

 

Ако родители/настойници или възрастни хора (баба, дядо, които живеят на същия адрес) са с риск от тежко протичане на COVID-19, също ще е препоръчително детето да остане и да учи у дома. При възрастните болни трябва да се имат предвид следните придружаващи заболявания:

захарен диабет;
артериална хипертония;
хронично белодробно заболяване;
онкологични заболявания;
всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време, посочват от МОН.

Източник: dnevnik.bg