Започва прием на документи за финансово подпомагане при лечение на безплодие на лица,  двойки във фактическо съжителство и семейства, с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Ботевград за 2021 година.

Комисията, назначена със Заповед № ОА-828/21.12.2020 год. на Кмета на Община Ботевград, в изпълнение на изискването на чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на лица,  двойки във фактическо съжителство и  семейства, с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Ботевград, приет с Решение №244/29.10.2020 год. на Общински съвет – гр. Ботевград, изменен и допълнен с Решение №291/30.12.2020 год. на Общински съвет – гр. Ботевград, в изпълнение на чл. 8 от Правилника:

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на лица, двойки във фактическо съжителство и  семейства, с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Ботевград за 2021 г.

Кандидатите (семейство, двойка, лице) трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:

1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Ботевград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

2. Да нямат задължения към Община Ботевград;

3. Да са здравно осигурени (без прекъснати здравноосигурителни права);

4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпления от общ характер;

5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство, с Декларация (Приложение № 2);

6. Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор), лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI. Удостоверяването се извършва с медицински документи.

8. Удостоверяването на необходимостта от извършване на дейности по асистирана репродукция се извършва с медицински документи, издадени от лечебни заведения, оторизирани за тези дейности:

а) етапни епикризи;

б) медицински картони;

в) стимулационни протоколи;

г) удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях;

д) извършени  манипулации.

При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

Документите следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на лица,  двойки във фактическо съжителство и  семейства, с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Ботевград, който е публикуван на интернет страницата на Община Ботевград на следния линк: https://botevgrad.bg/obs/view/drugi-dokumenti-114

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Общинска администрация Ботевград по утвърдените формуляри и съпътстващи документи. Медицинската документация по т. 8 от Заявлението може да бъде приложена и в отделен, запечатан плик.

Заявлението и придружаващите документи можете да изтеглите и от интернет страницата на Община Ботевград на следния линк: https://botevgrad.bg/obs/view/drugi-dokumenti-114 или да получите в Центъра за административно обслужване на гражданите.