Агенцията за социално подпомагане осъществява дейността по отпускане на семейни помощи за деца. В нормативно регламентираните срокове директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася със заповед за отпускане или отказ на исканата помощ. На основание на чл. 4, ал. 1–3 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението декларация със заповед по образец съгласно приложение №1.

При необходимост от проверка на декларираните обстоятелства в подаденото заявление-декларация дирекциите „Социално подпомагане" имат право на безплатен достъп до Националната база данни „Население", както и да изискват по служебен път необходимата им информация от Министерството на образованието и науката, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и техните териториални структури, от други държавни и общински органи, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят безплатно в 14-дневен срок от датата на поискването.

Ето защо, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация по реда на чл. 1а, ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца, заповедта се издава в срок до 30 дни от подаването на заявлението декларация. Същевременно съгласно чл. 5 от ППЗСПД в случаите, когато е прието заявление декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередности, а когато в този срок лицето не отстрани нередностите, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отказ на исканата помощ, която се съобщава писмено на лицето.

Заповедите за отказ и за отпускане на помощ в натура се съобщават писмено на лицата, подали заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването им. На основание на чл. 9, ал. 1 от ЗСПД помощите по чл. 2, ал. 3 се предоставят през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката.