Условията, при които се придобива правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и редът за тяхното предоставяне се уреждат от Закона за семейни помощи за деца. Съгласно този закон еднократната помощ при раждане не е обвързана с определен размер на доходите. Ето защо майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството.

Условието за получаване на този вид помощ е детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. Размерът на помощта се диференцира според поредността на децата, родени от майката. При определяне поредността на децата за целите на закона се вземат предвид всички деца: родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, както и настанените за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – това се случаите, при които детето е настанено в приемно семейство, в семейство на роднини или близки по съдебен или по административен ред.

При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Размерът на този вид помощ се определя ежегодно със Закона за Държавния бюджет на Република България за съответната година, като се диференцира според поредността на децата, родени от майката, като за първо, второ и трето дете е по-висок.

Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:

за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за трето дете – 300 лв.; за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв. Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Правото за получаване на еднократна помощ при раждане се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението декларация за отпускане на помощта.

Майката има право на допълнителна еднократна помощ при раждане – ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто. Размерът на тази допълнителна помощ за 2018 г. е 100 лв.