Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира, както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Неговото изпълнение включва редица дейности, сред които информационни кампании и кръгли маси, публикации в електронни медии и отпечатване на различни информационни материали.

Изпълнението на проекта включва, също така и изготвянето на Анализ с изводи и препоръки за по-ефективна гражданска намеса в демографската политика на България. Целта на Анализа е да представи потребностите на заинтересованите страни и целевите групи – бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, и да начертае възможности за тяхното удовлетворяване, за да се противодейства на демографския срив, да се стимулира раждаемостта и да се подкрепи родителството у нас. За целта беше изготвен и Доклад, включващ добри практики и иновативни решения за подобряване на гражданското участие при формулиране на политики.

В предходните публикации успяхме да разгледаме актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), законовите форми на гражданска активност, какво представлява мониторинга на публични политики, причините за демографския спад и тенденциите в демографското развитие у нас, приложението и резултатността на добри практики в посока активното гражданско въвличане в публични политики в други страни, различните направления от Анализа по проекта, както и направените обобщения и изводи, базирани на анкетното проучване. В този материал ще изведем Препоръките към целевите групи, целящи повишаване на раждаемостта и подкрепа на родителството в България.

 

Към държавната администрация:

 1. Да се създадат условия и да се постигне по-висока съпричастност и ангажираност на външните заинтересованите страни (настоящи и потенциални родители и представители на бизнеса) с демографската политика на страната (в т.ч. участие при формулирането, изпълнението и обсъждането на демографската политика).
 2. Да се провеждат вътрешни обучения сред служители в публичната администрация, насочени към популяризиране на стратегическите направления на демографската политика, значението и ефектите от гражданския контрол.
 3. Да се насочат усилия към популяризиране на образователната и социалната среда в България и в частност - на съответните населени места като такива, както и възможности за професионално развитие и предприемаческа среда за младите хора.
 4. Да се популяризира политиката по подкрепа на репродуктивни проблеми у нас и да се въвлекат по-активно настоящи и бъдещи родители в този процес.
 5. Да се осигури по-висока степен на публичност на информацията за възможности за консултиране на настоящи и бъдещи родители (вкл. с достъп до квалифицирана помощ на психолози) по въпроси, свързани със семейно планиране и организиране на начина на живот, рисковете от дигиталната и медийната среда и др.
 6. Да се интегрират по подходящ начин офлайн и онлайн комуникационните канали за информиране на външните заинтересовани страни (настоящи и бъдещи родители и работодатели).
 7. Да се инициират дейности по запознаване на настоящите и бъдещи родители и работодателите с принципите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление и да се повиши ефективността на осъществявания граждански контрол (в т.ч. чрез участие в дебати по демографски проблеми).
 8. Да се стимулира популяризира и стимулира двудетния семеен модел в България.
 9. Да се предоставят данъчни облекчения за фирми, които стимулират и подкрепят раждаемостта и родителството сред служителите си, чрез подходящи мерки.

 

Мерки:

 • подходяща публична политика, която осигурява необходимата рамка на стабилност за вземане на решения за майчинство.
 • публично финансиране на разходи за малки деца и детски заведения и социално осигуряване за растящия брой самотни майки, които са особено застрашени от социално изключване, изолация и бедност.
 • установяване на правото на родителски отпуск и за двамата родители и насърчаване на родителски отпуск за бащите.
 • опростено и лесно отпускане на заеми при благоприятни условия за млади мъже и жени, които съчетават семейните отговорности с период на учение или обучение.
 • жилищно настаняване, приспособено към потребностите на студентите, които са и родители.
 • достъп до възможности за детски грижи при същите условия, както и за работещите родители.

Към бизнеса:

 1. Създаване и поддържане на стабилна емоционална и финансова вътрешнофирмена среда, която да гарантира икономическото спокойствие у служителите, попадащи в целевата група бъдещи и настоящи родители.
 2. Създаване на фирмена култура за стимулиране и подкрепа на раждаемостта и родителството сред служителите, както и популяризиране на двудетния семеен модел.
 3. Организиране на семинари и вътрешнофирмени обучения за допълнителна квалификация и преквалификация на служителите – образование през целия живот.
 4. Организиране на семинари по семейно планиране сред младите служители в компанията, от целевата група бъдещи родители, както и на теми, свързани с организацията на времето.
 5. Организиране на семинари и вътрешнофирмени обучения за служителите от целевата група настоящи родители по въпроси, касаещи възпитанието и общуването между родители и деца, както и проблемите при различните възрасти на детето.
 6. Създаване на гъвкаво работно време за служители с малки деца и алтернативни форми на заетост /работа от вкъщи, почасова работа, други/ с цел по-ефективно съчетаване на професионален живот със семейни задължения.
 7. Организиране на забавачка /детска ясла/ вътре в компанията за деца до 5-годишна възраст за служители в организацията.
 8. Проява на по-голям интерес и участие в политиките за преодоляване на демографската криза и подкрепа на раждаемостта и родителството в България.

Към настоящи и бъдещи родители:

 1. По-висока съпричастност и ангажираност към демографската политика на България.
 2. Активна намеса във формулирането, изпълнението и мониторинга на демографската политика у нас чрез проява на гражданска активност и контрол и познаване на принципите за пряко участие в местното самоуправление.
 3. Навременно заявяване и отстояване на потребностите за създаване на едно или повече деца, както и за тяхното адекватно отглеждане и възпитание чрез подходящите форми на съвременното гражданско общество /в процеса на обсъждане на демографската политика/.
 4. Адекватна здравна грижа /в т.ч. репродуктивна/, здравна култура и стремеж към здравословен начин на живот.
 5. Получаване на образование и професионална реализация с цел изграждане на подходящ за създаването и отглеждането на деца стандарт на живот.
 6. По-висок интерес към проблемите, свързани с различните възрасти при отглеждането и възпитанието на детето, рисковете от медийната и дигиталната среда.

-------------------------------------------------------

Сдружение „ЛОРДЕС”, Даниела Илиева - моб.: 0884 060 940; snclordes@gmail.com