Отпуск при раждане на дете за 15 календарни дни имат право всички бащи, работещи на трудов или граждански договор. Те могат да ползват това си право от 1 януари 2009 г., считано от деня на изписване на детето от родилния дом, в случай, че имат брак или живеят в едно домакинство с майката на детето. За целта бащата трябва да подаде писмено заявление до работодателя като посочи датата, от която иска да ползва отпуск. Таткото е длъжен да декларира, че се намира в брак или живее в едно домакинство с майката на детето. Към заявлението трябва да приложи документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.


Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.