І. Организатор на играта и официални правила

1.    Играта “Lupilu & Pepperts” („Играта“) се организира от агенция “Дистинкт груп” АД, ЕИК 831656220, с адрес: гр. София, ул. “Цар Симеон” № 57 („Организатор“), по възложение от „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, контакт: lidl.bg/kontakt („Възложител”) и се провежда на Фейсбук страницата на “9 месеца”: https://www.facebook.com/spisanie.9meseca 


2.    Настоящите Правила за участие (“Правилата”) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Lupilu & Pepperts“ („Играта“). Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на Играта и са свободно достъпни на интернет адрес: https://9meseca.bg/all/pravila-na-igrata-lupilu-pepperts през целия Период на “Играта” в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта https://9meseca.bg/all/pravila-na-igrata-lupilu-pepperts

3.    Играта се провежда на страницата на “9 месеца” във Фейсбук  https://www.facebook.com/spisanie.9meseca. Отговорност за изтеглянето на печеливши участници, организиране на процеса по теглене и информиране на широката публика за правилата на играта има “9 месеца”, съвместно с Организатора. 

II. Територия на играта
Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

III. Период на играта

Играта се провежда в периода от 21.03.2023 г. до 27.03.2023 г. („Период на провеждане“).

Победителите ще бъдат изтеглени на следващия ден - 28.03.2023 г. и оповестени като коментар под поста на Играта. 

IV. Канали на провеждане на играта

Играта се провежда в профила на “9 месеца” във Фейсбук: https://www.facebook.com/spisanie.9meseca 

V. Право на участие

1.    Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица над 18 години, („Участник/ци“). Право на участие нямат лица под 18 години. Юридически лица нямат право да участват в Играта.   
2.    Всеки Участник може да участва с максимум един регистриран профил в социалната мрежа Фейсбук и може да спечели една награда. За избягване на всякакво съмнение, Участникът има право да получи максимум 1 (една) награда, в случай че спази всички условия за участие и участва само с един негов Фейсбук профил. 
3.    Не се допуска участие от фалшиви или дублирани профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда. Организаторът има право, без предупреждение, да изключи от Играта Участници: които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или лица, за които Организаторът има съмнение, че са с фалшива самоличност и фалшив или дублиран профил или от името на трети лица, със или без изричното им знание. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът има право да изключи от Играта всеки Участник по свое усмотрение, ако счете, че Участникът използва фалшив или дублиран профил/и с цел увеличаване шансовете си за печалба по време на Играта. Организаторът няма ангажимент да информира Участника, за когото има съмнение, че използва фалшиви профили, за решението си да го изключи от Играта. 
4.    Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, посочено в неговия профил в социалната мрежа Фейсбук, което съвпада с името му по документ за самоличност.
5.    Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни за Играта. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и Политиката за защита на личните данни за Играта и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия Период на провеждане на Играта на адрес  https://9meseca.bg/all/pravila-na-igrata-lupilu-pepperts
6.    С участието си в Играта Участникът се съгласява с обработването на личните му данни съгласно условията, посочени в Политиката за защита на личните данни, достъпна ТУК

VI. Механизъм за участие

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

1.    Сподели в коментар снимка на детски дрешки Lupilu и/или Pepperts, които е закупил в миналото и вече са малки на неговото дете или, които наскоро е закупил, на които се вижда ясно и брандът на продукта. 

*Играта е обвързана с покупка на стоки от Lidl. 

VII. Описание на наградите

1.    Наградите се осигуряват от Възложителя и се доставят/организират от Организатора. 
2.    За Периода на Играта се теглят следните награди измежду всички участници, спазили всички условия за участие и публикували коментар под поста на сайта на „9 месеца“ , както следва: 
-    Майка с дете на възраст 1-3 години - фотосесия за своето дете с дрешки Lupilu, които остават като награда;
-    Майка с дете на възраст 4-7 години - фотосесия за своето дете с дрешки Lupilu и/или Pepperts, които остават като награда;
-    Майка с дете на възраст над 7 години - фотосесия за своето дете с дрешки Pepperts, които остават като награда.

*Снимките от фотосесията, ще се използват за материал, който ще бъде публикуван в медията “Лицата на града” с цел реклама на дрешките Lupilu и Pepperts. Всички победители трябва да подпишат съгласие за използване образа на децата в медията “Лицата на града” и съгласие Лидл България да използва направените снимки за рекламни цели. 

3.    За целия Период на Играта се раздават общо 3 (три) награди – по една за всяка възрастова група. 
4.    Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърлено на трети лица.
5.    В случай, че Печелившият Участник не е от град София, Организаторът и Възложителят нямат ангажимент да поемат  разходите му за път и престой за участие във фотосесията. 

VIII. Определяне на печелившите

1.    Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер.
2.    При тегленето ще се определят съответният брой печеливши на награди и 3 (три) резервни печеливши. 
3.    Печелившите Участници ще бъдат обявени в профила на “9 месеца” във Фейсбук, спрямо графика, определен в Раздел 8, чл. 4. Печелившите Участници ще бъдат обявени от “9 месеца” с коментар под оригиналната публикация на своя профил на 27.03.2023 г. 
4.    Тегленето на печелившите ще бъде извършено най-късно до 23:59 ч. на 27.03.2023 г. от екипа на “9 месеца”. 
5.    Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от екипа на “9 месеца” след допълнително съгласуване с Организатора, чрез директно съобщение (“Direct Message”) в социалната мрежа Фейсбук. 
6.    Всички награди ще се получават лично от Печелившите Участници на адрес, който ще бъде допълнително уточнен в последваща комуникация с тях  по начините, посочени в т,5 от настоящите Правила, , 
7.    В случай че наградата е спечелена от Печеливш Участник, който   в срок до 7 (седем) дни от уведомяването му по начина, посочен в т.5 от настоящите Правила, не отговори на Организатора с цел уточняване на необходимите данни за получаването на наградата, или в отговора си откаже да получи наградата, Организаторът го уведомява писмено, че губи правото на награда и тя ще бъде предоставена на изтегления резервен Печеливш Участник. В случай че и резервният Печеливш Участник не бъде открит съгласно начините, описани по-горе, то Организаторът и/или Възложителят може да решат или да изтеглят нов/и печеливши или да решат да не раздават наградите, останали като неполучени от изтеглените Печеливши Участници. и ново избиране не се организира.
8.    Фотосесията ще бъде организирана в рамките на до 10 дни след обявяване на Печелившите Участници от Играта. 
9.    Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради грешен адрес, контакти или погрешна комуникация между Печелившия Участник и Организатора.

IХ. Ограничаване на отговорността

1.    Организаторът не носи отговорност (в степента, допустима от закона) за каквито и да е претърпени загуби или пропуснати ползи, произтичащи от провеждането на Играта или от участието на който и да е Участник в Играта, или ако Играта не се осъществи съгласно предвиденото.
2.    Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Фейсбук, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Фейсбук профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
3.    Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.
4.    Организаторът не носи отговорност за забавяне при доставката на наградите, дължащо се на технически проблеми или забавяне в куриерската услуга.
5.    Организаторът не носи отговорност за нарушена цялост на наградата или съдържанието на пратката, причинена при транспортиране. 
6.    Организаторът не носи отговорност за обстоятелства, които създават невъзможност за определени лица да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Такива обстоятелства могат да бъдат: информация, пренесена с прекъсвания, закъснения на Печелившите Участници за изпращане на съобщения с личните им данни, дължащи се на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или на уеб доставчика, голям трафик на мрежата или на Фейсбук страницата на „9 месеца“ или и на двете.
7.    Организаторът има право, след съгласуване с Възложителя, да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, акт на административен или съдебен орган, форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, събития от политически, социален или икономически характер като: стачки, военни действия, преврати и др.,като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.
8.    Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
9.    Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта, с изключение на дължимия данък по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, който, ако се дължи такъв, остава за сметка на Организатора.
10.    Участници, които не спазват Правилата и/или Политиката за защита на личните данни за Играта (ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, клеветническо, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.