Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или средния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца от началото на отпуска поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната работна заплата, установена за страната. То се определя по реда на чл. 41, ал. 2–5 от Кодекса за социално осигуряване. При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане за следващо дете през периода за изплащане на парично обезщетение за бременост или раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Какво обезщетение ще получавам при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Майката, която отговаря на условията по чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване (12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск), получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 от КСО, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на детето или лицето, което ползва такъв отпуск,  прекъсне неговото ползване. Право на това обезщетение по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване имат и майките, които се самоосигуряват – при започване на упражняване на трудова дейност, за която се осигуряват за общо заболяване и майчинство. Обезщетението по чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване не се изплаща при смърт на детето, когато детето е дадено за осиновяване или осиновяването е прекратено, когато е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.