Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” до изчерпване на финансовия ресурс. Програмата дава възможност на самотни родители или семейства с повече от три деца да се възползват от финансирането. Идеята е детегледачи, наети от агенцията, да помагат в грижите за децата на одобрените родители по програмата. Детегледачът ще получава своето възнаграждение от Агенция по заетостта, като след одобрение той автоматично става служител на агенцията.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.

На какви условия трябва да отговарят родителите?

По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години. Тези, които могат да се възползват от услугата и желаят да подадат своите документи, трябва да бъдат от следните групи:

  • Родители на деца от 0- до 5-годишна възраст.

Децата трябва да не са записани или записвани в детска ясла/градина. Родителите, от своя страна, трябва да имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, които обаче към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

  • Многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст.

Това са родители с три или повече деца на възраст до 12 години, които са се върнали на работните си места, а децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

  • Безработни лица

Програмата е достъпна и за безработни лица, които са регистрирани в бюрото по труда и са родители на деца от 0- до 5-годишна възраст. Условието отново е децата да не са записани или записвани в детска ясла/градина. Същото важи и а за безработни лица, които са многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0- до 5-годишна възраст и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

На какви условия трябва да отговаря детегледачът?

Кандидат-детегледачите трябва да отговарят на редица условия. Като начало трябва да бъдат регистрирани като безработни в съответното им районно бюро по труда. Трябва да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не са пенсионери, както и да са в добро здраволсовно състояние. По проекта услугата „детегледач”  дава две възможноси за работа:

  • До 8 часа на ден – от заети и безработни родители – в случаите, когато те се грижат сами за децата си от 0- до 5-годишна възраст вкл., т.е. децата не непосещават детски ясли, заведения и предучилищни групи
  • До 4 часа на ден – от заети и безработни многодетни (вкл. самотни) родители – за дете/деца от 0- до 12-годишна възраст, посещаващи детски ясли, заведения, както и училище.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.

При стартиране на проекта трябва да започнете работа

Важно условие е безработните родители да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Безработни родители, които са се възползвали вече от услугата и в рамките на 4-месечния период не са получили предложение за подходящо работно място, могат да бъдат включени повторно само за още 1 (един) допълнителен период от 4 месеца по настоящия прием. Бюрата по труда ще продължат да извършват подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Заявления от родители ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Кой не може да кандидатства по програмата?

В рамките на предходните приеми 3 368 родители са одобрени от общо 4 854, подали заявления. 5 387 безработни лица пък са изявили желание да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 3 917. Сключени са 2 769 трудови договори с детегледачи. Тъй като програмата "Родители в зетост" вече е провеждана в България има няколко важни условия, които не трябва да пропускате. Особено ако вече сте били одобрени в минал период.

  • Родители, които вече са участвали в проекта и са получили услугата „детегледач” за период до 18 месеца, не могат да бъдат включени отново в проектните дейности за отглеждане на същото дете/деца по настоящия прием.
  • Многодетните родители, които имат три или повече деца на възраст до 12 години, и на които е предоставена услугата „детегледач” до 4 часа на ден за период до 18 месеца, не могат да се възползват повторно от същия вид услуга по настоящия прием. Същите биха били допустими участници при положение, че са ползвали услугите на детегледач, назначен по проекта на пълен работен ден (8 часа) за отглеждане на дете/деца от 0- до 5-годишна възраст (вкл.) и желаят да бъдат включени в проектните дейности за предоставяне на почасова услуга в рамките на до 4 часа на ден.