В отношенията между България и останалите държави – членки на ЕC, касаещи социалната сигурност и ползването на социални права, се прилагат разпоредбите на Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент № (ЕО) 987/2009 за установяване на процедура по прилагането му. Съгласно разпоредбите на координационните регламенти винаги, когато е необходимо да бъдат изпълнени определени условия, преди да бъде придобито право на дадено обезщетение, компетентната институция трябва да вземе предвид периодите на осигуряване, пребиваване или заетост, завършени съгласно законодателството на други държави членки. Това означава, че е предвидена възможност за взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка, за да се гарантира, че няма да бъдат загубени социалните му права. При подаване на заявление за отпускане на обезщетение за майчинство в ТП на НОИ следва да посочите, че имате завършени осигурителни периоди в страна – членка на ЕС и в случай на необходимост те ще бъдат взети предвид при преценяване на правото да Ви бъде отпуснато обезщетение за бременност и раждане. Компетентните институции на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка една потвърждава „своите“ осигурителни периоди посредством структурирани електронни документи. При изчисляването на размера на обезщетението следва да се има предвид, че той ще бъде изчислен на база доходите Ви за периода от 24 месеца преди датата на настъпване на временната неработоспособност, но само за тези месеци и дни, които са завършени съгласно българското законодателство.

Какъв е актуалният размер на месечната помощ за дете с увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 година?

Актуалният размер на този вид месечна помощ за 2019 година е както следва: за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.; за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.; за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.