Условията и реда за обжалване на актовете на медицинска експертиза (в това число и болничните листове) са предвидени в чл.112 от Закона за здравето. Съгласно него обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят: 1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия; 2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска помощ - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК; 3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК; 4. срещу решенията на НЕЛК - пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешения му отпуск по болничен. Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, работещият се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвестие до работника или служителя - по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависимост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-годишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага закрилата при уволнение по чл. 333 КТ.

Ако на работника вече е връчено предизвестие, то срокът на предизвестието не се прекъсва с излизането на служителя в отпуск или болничен и съответно не се удължава с времето на отпуска или болничния. Срокът на предизвестието изтича, независимо дали служителят е на работа или не.

Teкст: Д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право, консултант на водещи компании и институции за прилагане и внедряване на законовите наредби и оптимизиране на капацитета на човешките ресурси. Създател на https://mywork.bg/ - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.