Макар че размерът на детските надбавки е скромен и по мнение на повечето майки смешно малък, едва ли има семейство, на което те се полагат, но няма да подаде документи за получаването им. Детските надбавки са само едни от възможните семейни помощи за деца, за които семействата могат да кандидатстват, ако отговарят на законовите условия.

Какви помощи, свързани с децата, могат да получат семействата?

Семейните помощи за деца могат да бъдат еднократни помощи и месечни. Еднократни помощи за деца в семейството се получават при раждане или осиновяване на дете, за отглеждане на близнаци, за ученици и др., а месечни помощи се отпускат на отговарящите на условията за деца с трайни увреждания, за деца с един родител, за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за деца до 1-годишна и 2-годишна възраст или т.нар. детски надбавки и майчинство.

Родители настояват за повече отсъствия по домашни причини

Детските надбавки са от втория вид – месечни семейни помощи за деца. За да ги получат семействата, трябва да подадат документи. Често за младите майки, които нямат други по-големи деца, е сложно и объркващо да разберат на какви помощи имат право, както и какви документи трябват за детски надбавки и за всички останали помощи, на които имат право. Информираността по въпроса пести време на семействата, спасява ги от лутане по институции и им позволява да не пропуснат важни срокове или изисквания, за да получат макар и малката полагаща им се финансова помощ.

Какви документи трябват за получаване на детски надбавки?

В България действа закон, според който семействата имат право да получат помощи за деца, ако отговарят на условията за отпускането им. Тези условия за отпускане на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца са регламентирани в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане. Тези помощи се финансират от бюджета на държавата. За да получава семейството месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл.7 от Закона за семейни помощи за деца, необходимо е да подаде Заявление-декларация до директора на Дирекция социално подпомагане по местоживеене. Данните, които се попълват в тази декларация, която може да изтеглите от сайта на Агенция за социално подпомагане, са:

  • лични данни на попълващия заявлението;
  • информация относно това дали попълващият е осиновител, родител, попечител;
  • данни за детето, за което ще се отпуска помощта, сред които и информация за посещаване на училище, наличие или отсъствие на увреждания, за наследствена пенсия и др.;
  • данни за общия размер на брутния доход на семейството за предходните дванадесет месеца;
  • данни за получавани обезщетения, помощи, добавки, стипендии, пенсии и др.

В заявлението се съдържа и информация относно обстоятелствата, при които помощта се прекратява. Важна информация за родителите е, че подобна декларация се подава всяка година, както и че те няма да получават помощта, ако:

  • Детето, за което се отпускат тези надбавки, стане родител.
  • Детето, записано в група за задължително предучилищно образование или училище, допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца от предучилищната група или повече от 5 учебни часа отсъствия по неуважителни причини в месеца от училище.

При промяна в декларираните обстоятелствата родителите трябва да уведомят съответните служби, а за попълнени неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, без да е от значение дали е умишлено, или е просто грешка. Това прави внимателното попълване от съществена важност, както и повишеното внимание и четенето с разбиране при попълване на въпросната декларация.

На каква възраст детето трябва да получи първия си телефон?

Какви документи трябват за получаване на детски месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст?

Документи, които трябва да подаде семейството заедно с декларацията, са:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, които са преди месеца, през който е подадено заявление-декларацията.

2. Удостоверение от детската градина или училището, че детето е записано в подготвителна група или като ученик.

3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни потребности).

Всяка година в България се раждат по две 'пеперудени деца'

4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

5. Служебна бележка за всички извършени задължителни имунизации на детето, която се издава от личния лекар или от РЗИ за деца, които нямат личен лекар.

6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД.

7. Лична карта на заявителя.

8. Документ за банковата сметка, по която ще се изплащат средствата.

Как и къде се подават документите за детски надбавки?

Законът предвижда няколко опции, сред които семейството да избере най-подходящата и удобната за тях. Заявлението декларация се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес:

1. Лично с оригиналните документи на хартия.

2. Като препоръчано писмо, като документите са на хартиен носител естествено.

3. По електронен път с КЕП или посредством електронна административна услуга, съгласно Закона за електронното управление, като документите, които се прилагат, се прикачат като файлове.

Източник: https://www.actualno.com/