Центърът финансира следните дейности по асистирана репродукция:

 1. Контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):

а) Аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);

б) Гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);

в) Други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;

 1. Контрола на стимулационния процес чрез:

а) Документирани ехографски прегледи;

б) Хормонални изследвания;

 1. АРТ методи (инвитро методики):

а) Фоликулна пункция под ехографски контрол;

б) Класическо инвитро оплождане;

в) Оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) Ембриотрансфер;

д) Криоконсервация на предимплантационни ембриони.

Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал.1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Какво не финансира Центърът?

Центърът не извършва финансиране извън ал. 1 и 2, включително:

 1. Първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;
 2. Изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. задейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:

а) Микробиологични;

б) Спермален анализ;

в) За трансмисивни инфекции;

г) Кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) Хормонални - преди КОХС;

е) На кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) Други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

 1. Изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана

репродукция, независимо от момента на извършването им;

 1. Индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;
 2. Инсеминации от партньора или дарител;
 3. Ембриоредукция;
 4. Предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);
 5. Инвитро матурация (IVM);
 6. Овоцитна донация;
 7. Ембриодонация;
 8. GIFT, ZIFT и др. подобни;
 9. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

Индикации за финансиране

Центърът финансира посоченото при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане при наличие на следните индикации:

 1. Тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) Състояние след пластика на маточните тръби най-малко12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) Доказана тежка ендометриоза(III иIV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

 1. Стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) Azoospermia, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

 • Обем на еякулата < 1,0 ml;
 • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;
 • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);
 • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);
 • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;
 1. Стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;
 2. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Не се извършва одобряване независимо от наличие на индикациите по чл. 26 в следните случаи:

 1. Съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от2007 г. за дейности по асистирана репродукция;
 2. Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml;
 3. При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1.

Какво покрива сумата, финансирана от Центъра?

Цени за дейности по асистирано оплождане:

ПРИ КЛАСИЧЕСКО ИН ВИТРО ОПЛОЖДАНЕ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Класическо ин витро оплождане - 1300 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - до 2400 лв.

ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ОПЛОЖДАНЕ ИКСИ
Ехографски прегледи - 6 бр. х 30 лв. = 180 лв.
Хормонални изследвания - 10 бр. х 18 лв. = 180 лв.
Фуликулна пункция под ехографски контрол - 400 лв.
Оплождане чрез ИКСИ - 1600 лв.
Ембриотрансфер - 340 лв.
Криоконсервация на предимплантационни ембриони - 200 лв.
Лекарства - до 2100 лв.

Как се извършва финансирането на лечебните заведения?

Финансирането се извършва чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка от лечебното заведение на два етапа:

1. Първи етап - авансово, в размер 40% от максималната одобрена със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след започване на хормонална стимулация на пациентката, за което лечебното заведение представя:
• Заявление, съдържащо информация, че е започнала хормонална стимулация, по образец съгласно приложение № 7;
• Проформа фактура;
• Декларация от заявителката, че лечебното заведение й е предоставило информация за всички дейности, лекарствени продукти и цени преди извършване на дейностите по асистирана репродукция.
2. Втори етап - отложено, в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера по т. 1, но не повече от определената със заповедта по чл. 39, ал. 1 сума и се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя:
• Подробна епикриза;
• Протокол, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени;
• Фактура, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти;
• Медицинска документация за извършените дейности по чл. 25, ал. 1.

 

Източник: "Център за асистирана репродукция" (специализирана структура, която организационно и финансово подпомага български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез инвитро оплождане).

 

Не се извършва одобряване на втори и трети опит на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за втори и трети опит.