Д-р Мирчева – акушер-гинеколог и специалист по фетална морфология, е част от МБАЛ Вита. Тя е специалист по акушерство и гинекология в София с над 20 години опит. Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и процедури.


Приоритет в професионалната ѝ дейност е феталната медицина – комбиниран биохимичен скрининг, фетална анатомия, фетална ехокардиография, доплерово изследване, оценка на състоянието на плода, женска консултация (наблюдение на нормални и високорискови бремености), опит и интерси в областта на храненето по време на бременност, като профилактика на диабет и инсулинорезистентни състовния. Д-р Мирчева е лицензиран изследовател на Fetal Medicine Foundation (FMF). Завършила е с успех Курсове и обучения по Ултразвук, Лапароскопия и Колпоскопия в България и в Германия. Член е на Българския лекарски съюз и на Българското дружество по акушерство и гинекология. Член е на Българската асоциация по минимално инвазивна хирургия.

Д-р Мирчева, с какво се занимава феталната медицина?

Специалността, която се занимава със специализираните изследвания по време на бременност, се нарича фетална медицина.

Тези изследвания са:

 • комбиниран скрининг в 11-13 г.с.,
 • фетална морфология в 19-23 г.с. и
 • късна фетална морфология в 28-32 г.с.

Комбиниран скрининг в 11-13 г.с

Задачата му е да се определят рисковете за най-честите генетични синдроми по време на бременността, оценка на рисковете за прееклампсия (високо кръвно налягане, възникнало по време на бременност) и извършването на ранна фетална анатомия.

Крайните резултати се изчисляват от специализиран софтуер на базата на ултразвуково изследване, кръвно изследване на определени биохимични маркери и анамнестични данни събрани от пациентката.

Резултатът, получен при оценката на генетичните рискове, не е диагноза. Според изчислените рискове пациентките се делят на нискорискови и високорискови. На нискорисковите пациентки не се предлага допълнително изследване и те могат да продължат рутинното наблюдение на бремеността в Женска консултация. Пациентките, при който рискът е висок, подлежат на допълнителни по-точни изследвания.

Тези изследвания са инвазивни и неинвазивни:

 • Неинвазивните изследвания са ДНК тестовете. Те са по-точни от комбинирания скрининг, безопасни са за бременната и за плода и могат да бъдат направени след 10 г.с. За изследването е нужна венозна кръв от майката.
 • Инвазивните изследвания са хорионбиопсия и амниоцентеза. И при двете има малък риск от увреждане на бремеността (1:1000). Хорионбиопсията представлява вземане на проба от плацентата и е възможна след 10-11 г.с. Амниоцентезата е вземане на проба от околоплодната течност на плода и се извършва след 16 г.с. Точността и е 100%.

Инвазивните изследвания се препоръчват при много висок риск от проведения комбиниран скрининг, съмнение за наличие на редки генетични синдроми, предходно дете в семейството с генетичен синдром.

Ако се изчисли висок риск за прееклампсия, пациентката получава терапия, която да намали риска от развитие на високо кръвно, или ако това състояние се прояви, то клиничната му картина да е по-лека.

Задачата на ранната фетална анатомия е да открие груби дефекти на плода във възможно най-ранния гестационен срок.

Фетална морфология в 19–23 г.с.

 • Извършва се биометрия – определя как нараства плода спрямо гестационната възраст;
 • Оценка на всички достъпни в този срок органи и системи – дали са налични и дали са правилно развити;
 • Оценка на анатомични маркери, повишаващи рисковете за генетични синдроми;
 • Оценка на плацента (прикрепване, позиция, положение спрямо маточната шийка),  пъпна връв (брой съдове, прикрепяне), измерване количеството на околоплодната течност;
 • Измерване дължината на маточната шийка, като профилактика на преждевременното раждане.

Фетална морфология в 28–32  г.с.

 • Извършва се биометрия, в този срок най-често се откриват начални промени в растежа на плода, които на термин биха могли да се проявят като макрозомия (едър плод) или ретардация на плода (изоставане в растежа на плода).
 • Оценка на всички органи и системи на плода, като за разлика от предходната анатомия, се търсят дефекти, които са се появили с растежа на плода и са били много малки, за да бъдат забелязани при феталната морфология в 20 г.с. Откриването на такива отклонения подпомага работата на неонотолозите след раждането, за по-бърза диагноза и консултация със съответните тесни специалисти.
 • Оценка на плацента (прикрепване, позиция, положение спрямо маточната шийка),  пъпна връв (брой съдове, прикрепяне), измерване количеството на околоплодната течност.
 • В този срок се извършва оценка на състоянието на плода, чрез измерване на доплерови параметри, които позволяват откриването на фетално страдание в много ранен етап, преди клиничната му поява.

2. От кого се извършват тези изследвания?

От висококвалифициран специалист по фетална медицина.

3. Кога най-рано може да се определи полът на плода?

Чрез ултразвуково изследване пола на плода може да се определи най-рано 16-17 г.с. По време на комбинирания скрининг в 11-13 с.г. може да се даде предположение за пола, но неговата точност е около 70%.

С неинвазивен ДНК тест точното определянето на пола е възможно и в 10-11 г.с.

4. Как влияе ковид на бременността според вас?

Covid 19 е ново заболяване и поради тази причина не добре проучено. Все още няма достатъчно статистически данни и клинични проучвания, каква е заболеваемостта при бременни жени, колко тежка е клиничната картина, какъв процент от плодовете се заразявят вътреутробно и каква е клиничната картина при новородените.

5. Как може да се запишем за преглед и изследване?
Може да се обадите на телефоните на регистратура, където ще ви включат в графика ми или да се регистрирате онлайн. Очаквам Ви!