Висок дял от настоящите и бъдещите родители у нас проявяват интерес към участие в обсъждания на политиката, касаеща демографското развитие в България

Месечният доход – основна предпоставка за създаване и отглеждане на дете.

Разработването на публичните политики с широкото участие на заинтересованите страни (граждани, бизнес и НПО) е предпоставка за прозрачно и добросъвестно управление. Изпълнението на политиката на България за насърчаване на раждаемостта и преодоляване на демографската криза следва да се осъществява с активното въвличане на бъдещи, настоящи родители и работодатели.

В тази връзка, сдружение „ЛОРДЕС”, реализира Анализ сред заинтересованите страни бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, показващ интереса на изброените целеви групи към включването във форми на гражданско участие в България и по-конкретно – във формулирането, изпълнението и мониторинга на демографската политика. За целта бяха попълнени и изведени в Анализа данните от над 120 анкети от всички заинтересовани страни, предимно от бъдещи и настоящи родители, в пет отделни раздела.

Сред основните задачи за постигането на основната цел, са:

  1. Да се проучат характеристики, касаещи демографското развитие в регионален план.
  2. Да се анализира социалната инфраструктура, свързана с достъпа до образователни, здравни и социални услуги, в т.ч. степента на развитие на различните комуникационни канали към целевите групи.
  3. Да се изследва взаимодействието между страните при формулиране, изпълнение и обсъждане на демографската политика.

В тази статия ще разгледаме анализираните и систематизирани данни от анкетното проучване, както и част от изводите от тях в Раздел 1, а именно „Обща идентификационна информация“. Профилът на изследваните представители на първата целева група – родители е както следва:

  • Възраст - преобладаваща част (52,9%) са във възрастовата група 26-35 г., 20,6% попадат в следващата група (между 36 и 45 г.), а 11,8 % от респондентите са на възраст над 46 г. (фиг.1).
  • Образование - най-висок относителен дял са с висше образование (73,5%), съответно 23,5% са със средно и 2,9% са с основно образование (фиг.1).
  • Пол - представителите от тази целева група обхванати от изследването са предимно жени (85,3%).
  • Семейно положение - разпределението по критерия „семейното положение“ показва, че преобладаваща част от респондентите запазват класическия модел и живеят с партньора си в брак (58%), 41,2% живеят на семейни начала, а 8,8% се определят като обвързани, но не на семейни начала.

Untitled

Националност - най-висок относителен дял от изследваните родители се определят като българи (97,1%), а 2,9% са представители на ромската етническа група.

 - Местоживеене - преобладаваща част от попадналите в изследването родители са от гр. София (79%), а останалите са от по-малки областни центрове с относително по-нисък коефициент на раждаемост.

Разпределението на обхванатите в проучването представители на целева група „бъдещи родители“ е както следва (фиг. 2).

Преобладаваща част от изследваните бъдещи родители са жени (93,4%), етнически българи (98,4%) и са от гр. София. Най-висок относителен дял от тях живеят с партньора си в брак (50,8%), 42,6% на семейни начала, а 6,6% се определят като обвързани, но не живеещи на семейни начала.

222

Интерес за анализа на профила на бъдещите и настоящите родители е равнището на техния доход, тъй като това може да се възприема като ключов фактор за отглеждането на децата и респективно за решението им да имат такива. На фиг. 3 е представено разпределението на двете целеви групи според средния месечен доход на лице от съответното домакинство.

333

Преобладаваща част от изследваните лица са със средни месечни доходи на лице от домакинствата по-високи от средните стойности за страната (фиг.3), които за 2018 г. според НСИ са приблизително 501 лв. Най-висок относителен дял от родителите са с високи доходи (35,3% в групата от 1000 до 2000 лв. и 14,7% над 2000 лв.). Това се отнася и за 67,2% от бъдещите родители (45,9% в групата от 1000 до 2000 лв. и 21,3% над 2000 лв.). По-високите средномечесни доходи на лице при целевата група „потенциални родители“ е обяснимо предвид факта, че все още нямат деца и доходите на домакинството се разделят между по-малко души.

444

Профилът на представителите на бизнеса, които са включени в проучването по анализираните въпроси е представен на фиг. 5. Преобладаваща част от тях (80%) са еднолични търговци (ЕТ) и дружества, регистрирани по Търговския закон (ТД).

K555

Основният предмет на дейност на изследваните бизнес организации е разнообразен – в сферата на производството и търговията, земеделие, консултантски и маркетингови услуги и др.

От съществено значение за целите на настоящото изследване е анализът на съпричастността на изследваните целеви групи към демографската политика на България, в т.ч. готовност да участват при формулирането, изпълнението и обсъждането на политиката (фиг.6).

666

Положително следва да се оцени фактът, че много висок дял както от групата на настоящите, така и на бъдещите родители проявяват интерес към участие в обсъждания на политиката, което е показателно за тяхната съпричастност (респективно 85,3% и 83,6%). Същевременно до момента са вземали подобно участие само 1,6% от представителите на бъдещите родители.

Притеснителен е фактът, че нито един от изследваните представители на бизнеса и публичната администрация до момента не е участвал в обсъждане на политиката. Липса на интерес към подобни въпроси декларират 50% от проучените работодатели, както и близо 20% от администрацията.

Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира, както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Сдружение „ЛОРДЕС”: Даниела Илиева; моб.: 0884 060 940; snclordes@gmail.com