На 21 май 2024 г. фондация „За Нашите деца“, в партньорство с The Human Safety Net България, проведе Кръгла маса „Добри практики за холистична подкрепа на ранното детско развитие“ в гр. София. 

От началото на годината близо 3000 деца са получили подкрепа от Фондация За Нашите Деца

Целта на събитието беше да запознае всички заинтересовани страни с модела, който организацията формира и надгражда, включващ комплексна подкрепа за физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на детето, подкрепа за семейството и съвместна работа със специалисти от социалния, образователния и здравния сектор

В кръглата маса участие взеха представители на местната власт, специалисти от трите ключови сфери – социална, образователна, здравна, и експерти от неправителствения сектор. Ключови говорители бяха г-жа Мариана Соколова, регионален мениджър „Социални и интегрирани услуги“ към фондацията, която представи модела на работа на организацията и г-жа Татяна Бакова, заместник-кмет на община Раковски, която заедно с панелистите постави акцент върху развитието на услугите за деца и техните семейства чрез партньорството на общините и „За Нашите Деца“. 

В дискусиите бяха включени успешни практики за сътрудничество на специалисти от социалните услуги за подкрепа на ранното детско развитие със специалисти от детски ясли, детски градини и лечебни заведения. По време на събитието беше поставен фокус и върху практиката за съвместно учене на професионалистите, работещи с деца, чрез провеждане на общи супервизии в подкрепа на работата им.  

Партньорството с общини, детски градини, здравни заведения и социални услуги дава възможност на фондация „За Нашите Деца“ да предава своя опит и да подкрепя партньорите в развитието на комплексни грижи за здравето и благосъстоянието на децата в България. 

След 6-месечен болничен престой, изписаха момиченце, родено 482 грама

„Събира ни взаимното доверие и желанието да създадем по-добри възможности за развитието на всяко дете в ранна възраст. Ние като специалисти в социалната сфера търсим сътрудничество с другите сектори – образование и здравеопазване, защото цялостната грижа за всяко дете изисква от нас да допълваме своите силни страни, за да създадем защитна мрежа“, сподели г-н Трендафил Меретев, мениджър “Проекти и застъпничество” към фондация „За Нашите Деца“ и допълни:

„През практиката в различните общини, ние оценяваме потребностите на децата и семействата, адаптираме нашите подходи и търсим иновативни решения.“

Лекари спасиха и помогнаха на жена със сърдечносъдов проблем да стане майка

Форумът даде възможност на участниците да се запознаят с множество утвърдени практики на сътрудничество между специалистите на организацията и специалисти, които насърчават холистичен подход към грижата за благосъстоянието на децата в ранна възраст в общини от областите София и Пловдив. 

По време на събитието бяха дискутирани и как тези практики помагат на професионалистите, работещи с деца, да се справят с предизвикателства в своята сфера и да отговарят на различните нужди на деца в ранна възраст и техните семейства, особено на децата от уязвими групи.

Община Кюстендил предостави подкрепа на деца от уязвими групи

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 г. подкрепя уязвими деца и техните семейства. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепа за родители с цел предотвратяване на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Вече 32 години фондацията защитава правата на децата и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на  щастливо детство в сигурна семейна среда на всяко дете. До този момент организацията е подкрепила над 26 000 деца, семейства и специалисти, като предоставя професионални социални услуги за деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянни, сигурни и развиващи семейни отношения.