Няма изрична забрана за работничките и служителките – майки, през периода, когато ползват отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, да работят по трудово правоотношение при друг работодател. На основание на чл. 111 от Кодекса на труда работничката или служителката може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за нея работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение.

Няма пречка по време на ползването на отпуск за отглеждане на дете от основната месторабота работничката или служителката да сключи втори трудов договор (за външно съвместителство), стига в индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение да не е уговорена изрична клауза, изключваща възможността за сключване на договор за допълнителен труд при друг работодател.

С оглед спазване на изискванията за социално осигуряване и изплащане на парични обезщетения е необходимо да са изтекли първите 135 дни от отпуска за бременност и раждане, които се ползват въз основа на болнични листове, издадени от компетентните здравни органи.