Ще бъде организирана патронажна грижа за деца от 0 до 3 години (периодични посещения в дома от обучени в рамките на проекта трима медицински специалисти) от семейства с ниски доходи, живеещи в сегрегирани общности.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

В шест населени места от община Тервел: гр. Тервел и селата Орляк, Каблешково, Безмер, Сърнец, Градница и Попгруево ще се организират информационни кампании и  училище за деца от 4 до 18 години и техните семейства. Здравните специалисти ще преминат основно и  две надграждащи обучения, включително супервизия през периода, в който изпълняват патронажната грижа – до 31.12.2026 г.  Материалите за  работа на медицинските специалисти  , които ще водят „Училище за деца от 4 до 18 г. и на техните родители“ ще бъдат разработени и отпечатани също в рамките на проекта.

  • Чрез предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години за семейства с ниски доходи в Община Тервел да се постигне нагласа за отглеждане на малки деца в здравословна и безопасна за тях среда, гарантираща пълноценното им развитие;
  • Да се надгради чрез разбираема и поднесена в подходящата за родителите домашна среда информация помощта, която им осигуряват личните лекари на децата чрез програма „Детско здравеопазване 0-3 г.“, финансирана от НЗОК; 
  • Да се осигури превенция на тенденцията за изоставяне на родените в семейства с ниски доходи деца от техните родители;
  • Чрез предоставянето на социалната услуга "Училище за деца от 4 до 18 г. възраст и техните родители" да се преодолеят проблеми в семействата с ниски доходи с фокус върху липсата на знания и умения за отглеждане на деца при условия, гарантиращи тяхното пълноценно развитие;
  • Чрез провеждане на информационни дни, фокусирани върху различни аспекти на здравната култура и специфичните проблеми на маргинализираните общности в сегрегираните ромски квартали и населени места в Община Тервел да се постигне ниво на информираност за здравословен и пълноценен начин на живот на семействата, което да подпомогне процеса на интеграция на тези семейства в местните общности.

На 1-ви ноември 24 бебенца проплакаха в болница Селена

Обхванати в услугата „Патронажна грижа за деца от 0 до 3 години„ -  51 деца и техните родители

Обхванати в услугата „ Училище за деца от 4 до 18 г. възраст„ - 42 деца и техните родители.

Стойност на проекта е 308 203, 48 лева (триста и осем хиляди двеста и три лева и четиридесет и осем стотинки), от които 308 203, 48 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз).

Проектът Стартира на  02.10.2023 г. и ще се реализира до 31.12.2026 г.

Източник: https://www.dobrichonline.com/