Правителството разширява обхвата на предоставяните безплатно за ползване учебници за учениците. Ще се предоставят безвъзмездно за всички ученици от I до XII клас учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по учебните предмети от общообразователната подготовка, учебните предмети майчин език, религия и хореография.

Детските надбавки - всичко, което е важно да знаем

Това предвиждат промени в Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г., качени за обществено обсъждане.

В момента учебниците, както и електронните такива, по общообразователните предмети за учениците от VIII до XII клас, както и такива по майчин език за учениците от I до XII клас, и по предметите религия и хореография за учениците от I до XII клас не е предвидено да се дават безплатно.

Сега безвъзмездно от държавата се осигуряват:

  • познавателни книжки за всяко дете, записано от първа до четвърта група в детската градина или в предучилищна група в училище;
  • по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет за всеки ученик от I до IV клас;
  • по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от V до VII клас;
  • както и учебници, отпечатани на брайлов шрифт – за всеки ученик с нарушено зрение или за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.

На каква възраст детето трябва да получи първия си телефон?

Осигурява се за безвъзмездно ползване и електронно четим учебник на съответните учебници - печатни издания, по всеки  общообразователен учебен предмет и по всеки специален учебен предмет – за учениците от I до VII клас.

Безплатните учебниците за учениците от VIII до XII клас ще започнат да се осигуряват от учебната 2024 – 2025 година. 

Предложените изменения имат за цел осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици и гарантиране на достъпа им до качествено училищно образование, пише в мотивите към проекта, предават Pariteni.bg. 

За осигуряване на учебниците министърът на финансите трябва да предвиди в централния бюджет за 2024 г. средства в размер до 79 131 905 лв., които да се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/