Към момента повече от 70% имат едно дете, а само 26,5% са с две деца в семейството

 

Гражданското общество и неговото участие в политиките на България е предпоставка за адекватното реализиране на различни публични стратегии и концепции, с оглед на удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни. В тази връзка сдружение „Лордес” инициира и изпълнява проект, целящ насърчаването на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България. Беше разработен Анализ сред целевите групи бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, показващ интереса на изброените целеви групи към включването във форми на гражданско участие в България и по-конкретно – във формулирането, изпълнението и мониторинга на демографската политика. За целта бяха попълнени и изведени в Анализа данните от над 120 анкети от всички заинтересовани страни, предимно от бъдещи и настоящи родители, в пет отделни раздела.

В тази статия ще разгледаме анализираните и систематизирани данни от анкетното проучване, както и изводите от тях в Раздел 5. „Семейни модели“, касаещ настоящите и бъдещите родители и по-конкретно - брой деца в семейството, идеален семеен модел, както и за възрастта, в която респондентите считат за най-подходяща за родителство (респективно за майка и баща).

Над 85% от изследваните родители и 88% от бъдещите родители нямат деца от предходен брак с партньора си. От изследваните представители на родители повече от 70% към момента имат едно дете, а 26,5% са с две деца в семейството. Интересни са въпросите колко деца искат да имат представителите на двете целеви групи (фиг. 1) и респективно какъв е техният идеал за семеен модел (фиг. 2).

1

Преобладаваща част от родителите считат, че искат да останат с едно дете, а 26,5% са готови да имат две деца. Значително по-позитивна представа за родителството имат семействата без деца, като близо 70% искат да имат две деца, а 21% - три.

При оценка на идеалния семеен модел се вижда, че почти 5% от бъдещите и малко над 17% от настоящите родители имат като идеал едно дете в семейството. Преобладаваща част предпочитат да имат две или три деца (фиг. 2).2

На изследваните представители на настоящи и бъдещи родители са зададени въпроси, насочени към оценка на най-подходящата възраст за жена да стане майка и мъж – баща. Правят впечатление относително близките оценки на двете целеви групи (фиг. 3). Запазва се моделът на водеща роля на мъжа и разлика между половете около две години.

3

Сдружение „ЛОРДЕС” е изпълнител по Договор № BG05SFOP001-2.009-0142-C01, проект „Насърчаване на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България” по програма „Добро управление”. Проектът се финансира, както следва: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Сдружение „ЛОРДЕС”: Даниела Илиева; моб.: 0884 060 940; snclordes@gmail.com