Бащата има право на парично обезщетение при раждане на дете за срок до 15 календарни дни, считано от датата на изписване на новороденото дете от лечебното заведение, при следните условия: да е осигурен за общо заболяване и майчинство; да има не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство; да му е разрешен отпуск по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда (въз основа на подадено заявление до работодателя с необходимите за целта документи); майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство. Дневното парично обезщетение е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.