Общо 960 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за раждане на дете в община Бургас са получени и разгледани от началото на 2022 година досега. От тях са одобрени 838 заявления, а неодобрените са едва 122, съобщиха от администрацията. 

yesИзчисли своята гестационна седмица и приблизителната дата на раждане на твоето бебе

Еднократното финансово стимулиране се отпуска от Община Бургас на родители за всяко новородено или на осиновители за всяко осиновено първо, второ, трето и следващо дете.

Право да кандидатстват за получаване на финансовия стимул имат родители, притежаващи диплома поне за завършено средно образование. Единият родител трябва да има постоянен адрес на територията на община Бургас повече от 2 години отпреди рождената дата на детето /или отпреди датата на акта на осиновяването/, а другият – поне към момента на подаване на документите. По настоящ адрес единият родител трябва да има повече от 3 години отпреди рождената дата на детето /или отпреди датата на акта на осиновяването/, а другият – поне към момента на подаване на документите.

Родителите не трябва да имат парични задължения към Община Бургас и това трябва да бъде удостоверено с акт на компетентния орган. Право на получаване на финансово стимулиране се придобива от раждането /осиновяването/ на детето и може да се поиска в срок до 90 дни.

Не се отпуска еднократно финансово стимулиране в случая, когато детето е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.

За да получат финансова помощ, родителите трябва да попълнят и подадат заявление-декларация по образец. Документът трябва да бъде подписан и от двамата родители на детето, освен в случаите, в които в акта за раждане /осиновяване/ на детето не е вписан втори родител. Заявлението се подава от един от родителите или от упълномощено лице в Деловодството на Община Бургас /ул. "Александровска“ № 26/ или в Центровете за административни услуги /ЦАУ/ "Възраждане“, "Изгрев“, "Приморие“, "Освобождение“, "Зора“ и "Долно Езерово“.

yesБолница в Казанлък ще получи кувьоз за новородени

Към заявлението се прилагат още копие от удостоверение за раждане на детето, копие от диплома за завършено образование и на двамата родители, служебна бележка, издадена от личния лекар на детето за всички извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи и документ, удостоверяващ номера на банковата сметка /с подпис на банков служител и печат/.

Размерът на финансовата помощ варира от 250 до 550 лв., като зависи от степента на образование на родителите /осиновителите/ и поредността на детето. При родители с различна степен на образование, еднократното финансово стимулиране се изчислява, като се зачита по-високата степен на образование.

yesOпределeте кръвната група на вашето детето, още преди то да се е родило

Подадените документи се разглеждат от Постоянната комисия по социални дейности към Общински съвет – Бургас, която заседава веднъж месечно и излиза с предложение за отпускане на еднократно финансово стимулиране с определен размер или отказ на заявлението.

Всички критерии, на които трябва да отговарят родителите, които желаят да кандидатстват по програмата, необходимите документи, както и заявлението-декларация, която двамата родители трябва да попълнят и подпишат, могат да бъдат открити на: https://burgas.bg/bg/1712, а заявлението-образец тук: https://burgascouncil.org/node/1731

Източник: https://www.burgas24.bg/