Правителството прие Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г., чрез който се осигурява възможност за прилагане на комплексен и интегриран подход в грижите за децата и развитие на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата в периода на ранното детство.

Избираме ли родителите си преди раждането?

Документът е разработен в изпълнение на мярка от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.) от Междуведомствена работна група за планиране и координиране на политиките за ранно детско развитие, в която участваха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и други институции, различни организации и професионалисти с експертиза по темата.

Планът е първият национален документ, фокусиран изцяло върху насърчаването на ранното детско развитие. Мерките в него са обособени в 5 области на въздействие: здраве и хранене; ранно учене, образование и грижи в ранна детска възраст; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила и подкрепа за родителството и ранна детска интервенция. Към всяка от областите на въздействие са разписани конкретни мерки и дейности за тяхното изпълнение. Те включват мерки за подобряване на пренаталната грижа и осигуряване на достъп до здравни грижи и услуги за бременните и раждащите жени; въвеждане на програми за патронажна грижа на национално ниво; осигуряване на подкрепа за подобряване на ранното учене и грижата за деца в ранна детска възраст; осигуряване на достатъчен брой квалифицирани специалисти за работа в услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Едно на всеки пет деца има проблем с психичното здраве

Заложени са и дейности за подкрепа на биологичните семейства с цел превенция на изоставянето на деца; осигуряване на ефективна социална закрила за семейства с деца в ранна възраст за намаляване на детската бедност и социално изключване; въвеждане на национална скринингова програма за проследяване на здравето и развитието на всяко дете; въвеждане на система за ранна детска интервенция и други.

Източник: https://www.mlsp.government.bg/