Като мярка за стимулиране на раждаемостта Общинският съвет на Плевен увеличи размера на еднократните помощи за новородено или осиновено до трето дете включително, за категорията родител/осиновител със средно или висше образование. Предложението бе прието след дебат от съветниците с 33 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и 4 „против“. 

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

Общинската Наредба №38 е приета с Решение №775 от 27 януари 2022 г. на местния парламент тогава, като вид социална мярка с цел стимулиране на раждаемостта и отговорното родителство на местно ниво. Наредбата предвижда финансово помагане за новородено или осиновено до трето дете включително, за родители на новороденото, респективно осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване отговарят на следните критерии:

 • Да са пълнолетни граждани към датата на раждане на детето;
 • Единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен повече от 2 години преди датата на раждане на детето или датата от акта за осиновяването му, както и другият родител да е с постоянен и настоящ адрес към момента на подаване на заявление - декларацията;

 • Майката и бащата да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението - декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 • Да нямат изискуеми задължения към Община Плевен към момента на подаване на заявлението - декларация за отпускане на еднократна финансова помощ;
 • В случай, че родителите имат други рождени или осиновени деца, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, същите да са записани и да посещават съответното учебно заведение на територията на община Плевен.

След обсъждане в залата, по време на което се чуха предложения и за отлагане на точката, Общинският съвет гласува предложените промени в чл.8 на Наредбата, както следва:

Чл. 8. Размерът на еднократна парична помощ при спазване на изискванията на тази Наредба, за всяко новородено/осиновено до трето дете включително е както следва:

За първо дете:

 • Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 100 лв.
 • Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – от 200 лв., става 400 лв.

Сливен е градът с най-висока раждаемост у нас

За второ дете:

 • Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 200 лв.
 • Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – от 300 лв., става 500 лв.

За трето дете:

 • Първа група (родител/осиновител без или с основно образование) – 350 лв.
 • Втора група (родител/осиновител със средно или висше образование) – от 400 лв., става 600 лв.

България е трета в ЕС по раждаемост

В Чл. 8 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: „Еднократна финансова помощ за раждане на дете от майка, постоянен жител на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение - 600 лв."

За осигуряването на необходимите средства във връзка с така приетите промени в размера на еднократните помощи, ще бъде използвано минимално дофинансиране, което е във възможностите на бюджета на Община Плевен.

Източник: https://www.posoki.com/