Разговаряме с Йоана Цонева, маркетинг мениджър в Хаус Маркет България – компанията, която по силата на франчайз договор представлява марката ИКЕА в България. Тя се присъединява към екипа малко след отварянето на първия магазин в София -- през 2011 г. и отговаря за цялостната комуникационна стратегия на бранда в България, потребителското преживяване, разрастването на програмата за лоялност IKEA Family и направлението за устойчиво развитие с отговорност към хората и планетата.

 

Йоана има над 20-годишен опит в сферата на маркетинг комуникациите, стратегическото планиране и изграждането на марки, като професионалният ѝ път до най-вдъхновяващия бранд за обзавеждане на дома минава през телекомуникационната индустрия и сектора търговия с електроника. Освен със страстта към домовете на хората, Йоана е силно ангажирана с промяната, необходима в обществото и бизнеса, за да се посрещнат предизвикателствата, стоящи на пътя към устойчивото развитие. А ние се радваме, че ИКЕА става част от инициативата Зелената стълба, представяща лицата на екологичните принципи отвъд нашите представи. Вярваме, че всичко, което Йоана споделя, ще бъде полезно за аудиторията ни, както и ще послужи за вдъхновени и пример на малкия и големи бизнес.

Компанията отчита значителен растеж в използването на възобновяема енергия както в ритейл бизнеса си, така и в производството – как успявате да постигнете тези резултати?

В началото на годината ИКЕА традиционно обяви резултатите от доклада за устойчивост, който представя постиженията на компанията във връзка с мащабната стратегия до 2023 г. Документите посочват, че делът на електроенергията от възобновяеми източници в ритейл бизнеса на ИКЕА се е увеличил до 76%, а в производството до 64% в сравнение с предходната финансова година. Целта е компанията да консумира 100% възобновяема електроенергия на 24 пазара през следващата година (която при нас се отчита като FY 2022).

Но да се върнем малко по-назад. Почти две трети от климатичния отпечатък на ИКЕА е пряко свързан с веригата за доставки, включително производството на доставчиците. За да  допринесе за ограничаване на изменението на климата до 1,5°C чрез драстично намаляване на емисиите на парникови газове, през юни 2021 г., ИКЕА обяви програма, която дава възможност на доставчиците да закупуват електроенергия от възобновяеми източници като допълнение към финансирането на производството на енергия от възобновяеми източници на място. Програмата стартира пилотно на 3 пазара - Полша, Китай и Индия. Поради добрия напредък в началото на 2023 г. компанията реши да включи в програмата десет допълнителни държави: Чехия, Германия, Италия, Литва, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция, Турция и Виетнам. Комбинираното потребление на електроенергия за производството на тези пазари представлява 0,27 милиона тона CO2 или 13% от климатичния отпечатък от производството.

ИКЕА представя две предложения, за да помогне на доставчиците да постигнат 100% потребление на възобновяема енергия в своите дейности. Те включват електричество от възобновяеми източници, генерирано на място (т.к. бизнесът на компанията увеличава инвестициите си във възобновяема енергия); електричество от възобновяеми източници, генерирано извън обекта - местни решения, включително споразумения за пакетни рамки и споразумения за закупуване на енергия.

Стремежът към 100% възобновяема енергия е от решаващо значение за ограничаване на изменението на климата до 1,5°C. Знаем, че много от нашите партньори по доставките се затрудняват да купуват  електроенергия от изцяло възобновяеми източници и че само част от нея може да се произвежда на място. Работейки заедно, ние показахме, че е възможно да направим електричеството от възобновяеми източници както достъпно, така и по-евтино. Надяваме се това да вдъхнови и други компании да подкрепят доставчиците си по същия начин.

Наред с това ИКЕА представи първото по рода си ръководство за измерване на замърсяването на въздуха по веригите за създаване на стойност – ще се радваме да научим подробности…

Всяка година повече от 2,4 милиарда души по света са изложени на опасни нива на замърсяване на въздуха, а последните проучвания показват, че дори и ниските стойности на замърсяване вредят на здравето ни. Чистият въздух, който дишаме, не е нещо, което се приема за даденост, така че приносът към свят с по-чист въздух е основен приоритет за нас.

ИКЕА е член-основател на Алианса за чист въздух на Световния икономически форум, който стартира на COP26. Заедно с компаниите-членки, брандът пилотно разработва стандарти, които да са от помощ на бизнеса в амбицията за намаляване на въглеродните емисии. Голяма стъпка в тази насока е създаването на първото по рода си ръководството за измерване на замърсяването на въздуха по веригите за създаване на стойност (разработено в партньорство със Стокхолмския институт по околна среда (SEI) и Коалицията за климат и чист въздух (CCAC)). В резултат ИКЕА, наред с други бизнеси, вече може да измерва замърсяването на въздуха, генерирано от потреблението на енергия, транспорта, материалите, селското стопанство и управлението на отпадъците.

Ръководството е достъпно за всички компании, а значението на този проект е голямо за нас, но и за бизнесите по света. То дава възможност за съвместни действия по отношение на изменението на климата. А наред с това ни позволява да разберем по-добре своето въздействие върху замърсяването на въздуха и да открием нови пътища за ускоряване на усилията ни в областта на климата.

Какво включва стратегията за устойчивост на бранда до 2030 година?

Ние в ИКЕА сме вдъхновени от визията ни да оказваме положително въздействие върху хората, обществото и планетата като цяло, както и да балансираме икономическия растеж и бизнес развитието на компанията с опазването и възстановяването на околната среда. Винаги мислим в дългосрочен план, за да можем да посрещнем нуждите на хората днес, без да правим компромис с нуждите на бъдещите поколения. Като резултат от тази мисия, компанията си е поставила смели амбиции за 2030 г. Заедно с нашите сътрудници, клиенти и партньори по света се борим с изменението на климата, неустойчивото потребление и неравенството. Нашите три основни области на внимание са:

Здравословен и устойчив живот: вдъхновяваме и даваме възможност на повече от 1 милиард души да живеят по-добре и по-екосъобразно.

Кръгово производство и потребление: положително отношение към климата и регенериране на ресурсите, като същевременно развиваме бизнеса на ИКЕА.

Справедливост и равенство:създаване на положително социално въздействие за всички във веригата на стойността на ИКЕА.

Целите ни са амбициозни, но вярваме, че можем да използваме мащаба и това, което е ИКЕА, за да окажем положителния ефект, към който се стремим. Някои от примерите за това как планираме да постигнем целите си, са създаване на глобална общност за чиста енергия, стремеж към 100% захранване с енергия от възобновяеми източници по цялата верига на стойността на ИКЕА, доставки с нулеви емисии и пр.

Защо следването на принципите за добро екологично, социално и корпоративно управление (ESG) става все по-важно за големите корпорации?

Това е рамка, която отразява нарастващите очаквания от страна на всички заинтересовани страни към компаниите да развиват дейността си отговорно и в съответствие с определени принципи и политики по отношение на екологични и социални аспекти. От една страна все повече компании осъзнават, че наличието на ESG стратегия или политика допринася за изграждане на доверие чрез прозрачност на дейността. Въпреки че няма универсална система за ESG рейтинг, много компании, под една или друга форма, обявяват своя прогрес и съответствие с ESG критериите. От друга страна в ЕС вече имаме регулаторна рамка, която налага определени стандарти и изисквания към ESG отчетността на големите компании и всички публично търгувани компании.

,,За мен това е логичният ход на нещата в един икономически модел, който се трансформира към нов и отговорен начин на правене на бизнес''.

В ИКЕА вярваме в силата на вдъхновението – когато една компания разработи решение или проект, посветен на опазването на околната среда, то той трябва да бъде споделен и да служи за добър пример и за други компании. Всички разбираме, че се изискват обединени и мащабни усилия в борбата с изменение на климата и мисля, че всяка една компания би могла да допринесе в зависимост от сферата на дейност и етапа на нейното развитие. Разработваме и специална платформа за споделено знание и опит, в която вдъхновяваме и други бизнеси от нашия сектор да поемат по пътя на преход към кръговова икономика  и разработване на продукти с устойчив дизайн.

Не се съмнявам, че подобни инициативи за споделяне на опит и познания са правилната стъпка в посока към по-добро бъдеще за нашия общ дом.