Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Правото се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта.

Община Козлодуй ще предоставя по 600 лева еднократна помощ за всяко новородено дете през годината. 80 000 лева са заложени за целта в бюджета на общината.

Д-р Папочиева: За точната диагноза е важна колаборацията между родител, дете и лекар

Еднократната финансова помощ се предоставя при условие, че семействата нямат просрочени задължения към Общината. Освен това родителите трябва да са пълнолетни и поне единият от тях да е жител на община Козлодуй не по-малко от година.

През миналата година е предоставена еднократна финансова помощ на 112 семейства, съобщиха от местната управа.

Източник: https://bnr.bg/