Текст: Катерина Иванова, фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве"

Ендометриозата е хронично заболяване, което засяга репродуктивната система на жените, а често и други органи и системи. Темата за репродуктивното здраве е лична, често свързана със срам и притеснение.  Именно това я прави трудна за споделяне, дори и с близкото ни обкръжение, а какво остава за колегите и хората на работното ни място. Ако имате ендометриоза, е много вероятно да изпитвате циклични симптоми през раз- личен период от време. Като всяко хронично заболяване, ендометриозата има периоди на обостряне на симптомите, за някои пациенти това може да е постоянно състояние, докато при други е възможно да настъпи пълна или частична ремисия.

Ако имате ендометриоза, най-вероятно сте си задавали поне един от тези въпроси:

1. Длъжна ли съм да кажа на работодателя си, че имам ендометриоза?

Тъй като ендометриозата не е заразно заболяване, пациентите не представляват опасност за околните. Следователно решението дали да съобщите на работодателя си, зависи изцяло от вас. Помислете за следните особености:

Характерът на работата, която извършва- те и конкретните работни задачи, включени в трудовия ви договор. Ако заболяването не повлиява по никакъв начин възможността ви за изпълнение на работните задачи, то не е необходимо да споделяте тази информация с работодателя си. От друга страна, ако симптомите ви възпрепятстват да извършвате ежедневните си работни задачи, може би е време заедно да потърсите гъвкави решения, които да удовлетворяват и вас, и работодателя (работа от вкъщи в определени дни/гъвкаво работно време). Това зависи от характера на работата и дали е необходимо да сте на конкретно място в определени часове.

Честотата на периодите на обостряне на заболяването и интензитета на симптомите. Дори и обострянето да е само в определени дни от месеца (например около менструацията/ овулацията), това навярно повлиява качеството ви на живот. Много е вероятно да намалява про- дуктивността ви и изпълнението на работните задачи.

Взаимоотношенията с работодателя ви и атмосферата в екипа. Някои екипи са по-сплотени, а членовете им поддържат по-скоро приятелски отношения, докато в други контактите са професионални и подчинени на строга йерархия. Това до голяма степен обуславя начина, по който общуват хора- та и количеството на лична информация, която споделят.

2. При какви условия мога да ползвам болничен за отсъствие от работа поради ендометриоза?

Ако планирате да ползвате болничен за отсъствие поради ендометриоза, може би е добре предварително да обсъдите заболяването с работодателя си, защото диагнозата се отразява в болничния лист.

След лапароскопска операция можете да ползвате до 3 месеца болничен, издаден от медицинското заведение. Ако е необходимо удължаване, трябва да се явите пред лекарска комисия, която да вземе решение дали болничния да се продължи.

Ако сте възпрепятствана да се явите на работа, по- ради временно обостряне на симптомите на заболяването, може да получите болничен от личния си лекар до 14 дни без прекъсване.

3. Имам ли право на пенсия за трайно намалена работоспособност вследствие на ендометриоза?

Има случаи на жени с много тежка ендометриоза, при които работоспособността е трайно намалена вследствие на заболяването. За съжаление, дори и вашият случай да е такъв, нямате право на инвалидна пенсия за ендометриоза. Съгласно Наредбата за медицинската експертиза ендометриоза в тежка степен може да намали работоспособността на жената с до 20—30 %. Тези проценти се определят при явяване пред Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). За получаване на пенсия за инвалидност, е необходимо работоспособността да е намалена с 50% или повече вследствие на заболяването.

4. Мога ли да бъда уволнена заради ендометриозата?

Никой няма право да ви уволни, само заради това, че страдате от ендометриоза (или друго заболяване). Подобно поведение би представ- лявало дискриминация на основание „здравословно състояние“. Всички форми на пряка или непряка дискриминация са забранени от закона. В такива случаи е важно въпросът да бъде отнесен към съответните власти, а именно – Инспекцията по труда и Комисията за защита от дискриминацията.

5. Какво да направя, ако съм жертва на тормоз на работното място заради здравословното ми състояние?

За тормоз на работното място се приема всяко нежелано вербално или невербално поведение, което накърнява достойнството на личността. Тормозът може да бъде не само физически (насилие), а и психически (обиди, унижение, създаване на враждебна и опасна трудова среда).
Ако сте жертва на тормоз, трябва да информирате своя работодател (фирмата/институцията, в която работите и лицата, които официално я представляват). По закон работодателят е длъжен да извърши про- верка на случая, да предприеме мерки, с които да ви защити и да наложи наказание на извършителя. Ако работодателят не го направи, отнесете въпроса към Инспекцията по труда или Комисията за защита от дискриминацията.

5 СЪВЕТА ЗА ПО ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯ ОТНОСНО СИМПТОМИТЕ НА ЕНДОМЕТРИОЗА

1. Отделете време да информирате човека срещу вас.

Много е вероятно работодателят ви изобщо да не е запознат с диагнозата ,,ендометриоза”. Ако сте решили да споделите повече информация за здравния си статус, е добре да разкажете малко по-подробно какво представлява заболяването, какви са симптомите и по какъв начин повлиява качеството на живот и работата ви.

2. Ако ви предстои операция за ендоме- триоза, обсъдете с работодателя си за какъв период от време ще се наложи да отсъствате от работа.

Важно е да споделите повече информация за периода на възстановяване и за дейностите, които трябва да избягвате, когато се върнете на работа (например, вдигане на тежки предмети).

3. Бъдете откровена и се подгответе да отговорите на някои лични въпроси.

Колкото по-откровено говорите за симптомите си, толкова по-вероятно е човекът срещу вас да се отнесе с разбиране и да прояви емпатия. Разбира се, можете да решите кои детайли от историята ви са твърде лични и да не ги споделяте, ако не се чувствате комфортно.

4. Споделете от какво се нуждаете, за да се чувствате добре на работното място.

Кои са тези неща, които ще ви накарат да се чувствате добре в службата, особено в дните, в които състоянието се обостря? Ако имате конкретни идеи, обсъдете ги с работодателя си, било то работа от вкъщи в определени дни от месеца; гъвкаво работно време; приемливи промени в работната среда или начина на работа. Бъдете отворени за предложения от страна на работодателя.

5. Ако вашият работодател има конкретни предложения за това как да ви помогне да се чувствате по-добре на работното място, това предполага известна степен на загриженост. Много е вероятно да цени работата, която вършите и да не иска да ви изгуби.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако сте жена с ендометриоза, имате равни права на работното място с всички останали служители и работници. Важно е да познавате трудовото законодателство, за да отстоявате правата си и да се предпазите от злоупотреби. Добрата комуникация и споделянето на здравните ви нужди са ключови за постигането на взаимоотношения и условия на труд, които удовлетворяват и служителя, и работодателя.

Използвана литература: Кодекс на труда: https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121. Наредба за медицинската експертиза, приета с По- становление на Министерски съвет No120 от 23.06.2017 г.: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/06/28/postanovlenie-120-ot-23-06- 2017-za-naredba-medecinska-ekspertiza.pdf. Закон за защита от дискриминацията: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135472223; Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?, Автор: Пламена Грозева - https://pravatami.bg/25544