Адв. Мария Петрова е основател на LexMedica BG единствената профилирана в сферата на здравеопазването кантора. Tя е сред малцината специалисти в Европа, притежаващи магистърска степен по хуманна медицина от Медицинския университет в София, и е лекар. Впоследствие завършва и право в Софийския университет. Специализирала е в десетки европейски държави в области като „Медицинско право", „Европейско здравно право", „Здравна медиация и разрешаване на конфликти в здравеопазването", „Правни аспекти на медицинските/лекарските грешки". От години защитава правата на пациентите у нас с голям успех. 

unnamed

Какво е най-важно, което трябва да знаят родилките за правата си веднага след като родят?

От гледна точка на медицинското право може би един от най-честите въпроси, които получавам е за потребителската такса. Важно е да се знае, че бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ. Най-често объркване настъпва с  т.нар. такса за биологичен материал в лабораториите, когато им се правят медико-диагностични изследвания, тъй като тази такса се заплаща от тях.

Друго важно право, което често се пренебрегва, е че родилките следва да бъдат посетени в дома си от техния личен лекар поне два пъти до 42 -рия ден след раждането. Тези посещения, се разпределят – веднъж до седмия ден след раждането на детето, веднъж след тридесетия ден след раждането. В рамките на тези посещения лекарят осъществява общ преглед, който трябва да включва - преглед на физическото състояние на родилката, като проследява  инволуцията т.е. прибирането, свиването, контрахирането на матката, дали има кървене от гениталиите, ако да, от какво естество е. Общо практикуващият лекар проверява гърдите на родилката, за да проследи процеса на лактация, ако има някакви отклонения да вземе мерки, измерва кръвно налягане, следи за психическото състояние на родилката, дава съвети за кърменето, хигиенните грижи. В този период до 42 -рия ден след раждането, задължително се назначава еднократно изследване на кръвта, като основно се проследяват показатели като хемоглобин, хематокрит, СУЕ. Назначава се изследване на урина, в която се проследяват албумин и седимент.

Родилките трябва да знаят, че в този период до 42-рия ден при настъпване на някакви оплаквания личният им лекар е този, който трябва да ги насочи към консултация с лекар специалист, според оплакванията им.

В този период трябва да се обърне внимание и на избора на личен лекар за новороденото. Добре е родителите да знаят, че трябва да попълнят специален формуляр, който да представят на избран от тях лекар. Един често срещан проблем е отказът на някои лични лекари да приемат, да записват новородени. Законът не дава такава възможност на лекарите, най-често този отказ е неформален, това трябва да се знае от родителите, които следва да преценят биха ли искали да продължат с този лекар и да си изберат друг. Формулярът, който се попълва за първоначално заявяване на личен лекар, е достъпен на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса, а може да бъде взет и на място от офиса на НЗОК или която и да е от регионалните здравни каси.

Що се отнася до правата свързани със здравното и социално осигуряване, мога да отбележа, че отпускът поради бременност и раждане е в размер 135 календарни дни за всяко дете. Този отпуск се дава възоснова на три болнични листа, които се делят на:

  • Т. нар. болничен преди раждането – началото на този отпуск по бременност се определя от предполагаемата според медицинските критерии дата на раждането, т.е. датата на предполагаемия термин. Той се издава за 45 дни преди тази дата от съответния лекар, който осъществява наблюдението на бременната. В болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;
  • Вторият важен болничен лист се издава за 42 календарни дни непосредствено от раждането, от лекаря, който е водил раждането. Ако по някаква причина раждането е станало без медицинско наблюдение, напр. в дома на родилката, той следва да се издаде от личния лекар на родилката;
  • Третият болничен лист се издава за 48 календарни дни. Той се явява продължение на предходния болничен лист, като се издава от личния лекар на детето или от личния лекар на родилката. В случаите, когато новороденото по медицински индикации е оставено за наблюдение и лечение в болнично лечебно заведение - болничният лист се издава от ЛКК на отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.

И все пак за да бъде информацията, която споделяме с Вашите читателки пълна, да обърнем внимание и на хипотезата, ако се случи най-лошото с новородено - тогава този продължаващ болничен за 48 дни не се издава. Същото се случва и ако детето е дадено за осиновяване.

Отпускът за остатъка след 135-ия до 410-ия календарен ден вече се дава на друго правно основание. След разрешение на работодателя, майката трябва да представи съответните документи - писмено заявление до работодателя; акт за раждане на детето в предвидените случаи; декларация. Работодателят е този, който изпраща в Националния осигурителен институт документите, за да може майката да получава обезщетение при бременност и майчинство. Това са най-общо казано парите, които получаваме по майчинство. След като тези документи  са оформени, майката е представила банкова сметка, по която ежемесечно от Националния осигурителен институт ѝ превеждат суми, които зависят от това как тя се е осигурявала преди това.

Те получават майчинство, но какво се случва, ако работодателят реши да ги уволни по време на позволените три години по майчинство?

В предходен Ваш брой говорихме за особената закрила и трудовите права на бременните и родилките, но май не се спряхме на особената закрила при уволнение. Тази тема е изключително актуална, с оглед социално икономическите условия в страната, особено в по-малките населени места, където по-често правилата биват  пренебрегвани. Чл. 333 от Кодекса на труда установява т.нар. предварителна закрила при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на това разрешение то може да бъде извършено.

Вашите читателки трябва да знаят, че това разрешение се иска писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или синдикален орган. Ако такова разрешение не е поискано или след като е било поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то извършеното уволнение само на това основание е незаконно. А те биха могли да потърсят правата си в съда. Бих искала да обърна внимание, че даденото предварително разрешение за уволнение не прави само по себе си уволнението законно. Законността на уволнение, извършено с предварително разрешение, също може да се оспорва по реда на чл. 344 от Кодекса,  и такова уволнение може да се окаже незаконно, ако други изисквания на закона са нарушени.  Ако са решили да търсят правата си по съдебен ред, дамите трябва да знаят, че все пак има срокове, и хипотезата, която обсъждаме исковете по трудови спорове относно прекратяването на трудовите правоотношения могат да се предявят пред съда в 2-месечен срок от деня на прекратяването на трудовото им правоотношение.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Още веднъж подчертавам, че работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Важно е да се знае, че закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 1 Кодекса на труда се прилага независимо от това, дали майката на дете до 3-годишна възраст ползва отпуска за отглеждането му или работи.

Какво се случва в случай, че фирмата, в която работи родилката фалира по време на майчинството?

Ако под фалира визирате изпадне в несъстоятелност, поради зачестилите такива случаи беше приет особен закон – Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Този закон има няколко основни функции – защитна, социална и осигурителна. След приемането му към Националния осигурителен институт (НОИ) беше създаден специализиран фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите".

За да могат да се възползват от този Закон и гарантираните вземания на фонда, майките трябва да отговарят на следните условия, като знаят, че правото им възниква от датата на вписване в Tърговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност (Търговския регистър е публичен и всеки може да направи справка в него за състоянието на своя работодател!):

  1. Работничката/служителката трябва да е имала трудов договор към съответното дружество, което е изпаднало в несъстоятелност.
  2. Трудовият договор трябва да не е бил прекратен към датата на вписване в ТР на решението, че дружеството е в несъстоятелност. А случай, че е бил прекратен, това трябва да е станало през последните три месеца преди датата на вписването му в Търговския регистър.
  3. Заплатите или други задължения по индивидуални и колективни трудови договори, или парични обезщетения трябва да не са изплатени.

Всеки, който отговаря на тези условия, може да подаде заявление по образец до Териториално поделение (ТП) на НОИ по седалището на работодателя. Срокът за това е два месеца от дата на вписване на решението или от датата на информиране на служителите.

Заедно със заявлението-декларация трябва да се представи справката, изготвена от работодателя и предоставена на служителя. Заявлението-декларация с приложените документи може да се подаде лично, чрез упълномощено лице с пълномощно или по пощата с обратна разписка.

ЗА ИЛИ ПРОТИВ ДЪЛГОТО МАЙЧИНСТВО

Срокът, в който ще получат отговор от НОИ, е едномесечен. Като, в случай че получат отказ, имат право да го обжалват в 14 -дневен срок от получаването му пред Административен съд.

Какви са правата на бащата по време на периода на майчинство на жената? 

Правата на татковците може на кратко да обобщим като започнем с правото на отпуск, който е 15 дни. Те започват от момента на изписване на бебето. Отпускът при раждане на дете, татковците могат да ползват след като подадат писмено заявление до работодателя си, към което приложат копие от акт за сключен граждански брак. В случай че, родителите живеят на семейни начала трябва да представят декларации, както от майката, така и от бащата, че таткото е припознал детето и че живеят заедно в едно домакинство. Към това се прилага и документ от болницата, удостоверяващ датата на изписване на детето. Татковците трябва да знаят, че и този отпуск се брои в календарни дни и поради силната емоция и еуфория от раждането на наследника да не пропуснат да се явят на работа след 15-тия ден.

Иначе напоследък е много популярно таткото вместо майката да ползва  отпуск за остатъка от 410 дни т.нар. бащинство. Това може да стане само, ако майката е съгласна и едва след като бебето е навършило 6 месечна възраст. В такива случаи, отпускът на майката се прекъсва, т.е. няма опция и двамата родители едновременно на едно и също основания да ползват отпуск.

Разговора проведе Деница Янкова