От МОН помагат на деца със затруднения, говорни дефекти и специални потребности. Ангажирани са психолози, логопеди, образователни медиатори, ресурсни учители и още специалисти.

83 641 деца от уязвими групи са получили обща и допълнителна подкрепа в детската градина за успешното им приобщаване в образователната система. Осигурено е допълнително обучение по български език за деца със затруднения, както и работа с психолози логопеди, образователни медиатори, ресурсни учители, помощник-възпитатели и други специалисти. Покрити са таксите за посещение на детска градина на близо 40 000 деца от уязвими групи, преди то да стане безплатно за всички.

КАЛКУЛАТОР ЗА КРЪВНА ГРУПА

Дейностите са осъществени през последните 4 години в рамките на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Стойността им е 82,5 млн. лв. Обхванати са общо 1 960 детски градини и училища с групи за задължително предучилищно образование.

Роди се Мирта - бебе, измолено от Бог

Допълнителното обучение по български език са преминали 47 463 деца. В рамките на проекта е разработена специална методика за обучение на деца в предучилищна възраст, които имат езикови затруднения. Тя включва оценка на степента на владеене на езика, както и инструментариум за проследяване на напредъка им. Резултатите показват еднозначно, че най-голям е прогресът при владеенето на български при най-малките деца – на възраст от 3 и 4 години, които са преминали допълнителното обучение.

В периода от февруари 2020 до април 2022 г. по проекта са изплащани такси за посещение на 39 864 деца от уязвими групи в 1404 детски градини. От април 2022 година детските градини станаха безплатни за всички деца в страната като таксите се покриват от държавния бюджет. „На практика дейностите по този проект изпревариха държавната политика в това отношение, коментира Евгения Костадинова“, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН при представяне на резултатите от проекта.

По проекта са назначени и 207 психолози, 154 логопеди, 66 ресурсни учители, 169 образователни медиатори, 748 помощник-възпитатели, 632 помощници на учителя и 8 социални работници в образованието.

Роди се 44-ото бебе, заченато след инвитро с донорскa яйцеклетка в София

Проведена е и кампания сред родители на деца от уязвими групи, за да ги мотивира да запишат децата си в детска градина. В 60 населени места са проведени разяснителни кампании. Изработен е видеоклип за мотивиране на родители, както и интерактивен образователен филм.

Източник: https://novavarna.net/