Министерство на финансите публикува предложението си за Бюджет за 2023 г. в него е предвидено запазване на размера на детските, които получават родителите, както и нужният доход, за да имат право на тях.

Любопитни факти за образованието в Япония

За да имат право на месечна помощ за дете, доходът на член от семейството трябва да бъде 510 лева за предходните 12 месеца. Ако това условие е изпълнено, то за едно дете помощта е 50 лева, за 2 – 110 лева, за три – 165 лева, а за четири – 175 лева, като за всяко следващо дете помощта расте с 20 лева на дете.

Ако доходът на член от семейството е от 510,01 лв. до 610 лв. включително, родителите получават 80% от сумата, съответно за 1, 2, 3 или 4 деца.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв. Запазва се размерът на еднократната помощ при бременност - 150 лв., както и при раждане. За първо дете тя е 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето – 300 лв., за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст е 100 лв. Еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, е 2880 лв.

Помощите за дете с трайно увреждане са както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

Безплатен детегледач за децата на нуждаещите се родители

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител е 150 лв. Запазва се и помощта за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и тези в осми клас - 300 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца по  Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;

Над 1500 са децата, настанени в приемни семейства от началото на годината

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 12 000 лв.

Източник: https://www.pariteni.bg/