Един от уредените в Кодекса на труда видове отпуск е отпускът за кърмене и хранене на малко дете (чл. 166 КТ). Отпускът е целеви. Право на този вид платен отпуск има работничката или служителката, която сама кърми детето си – до навършване на неговата осеммесечна възраст. Възрастта на детето се удостоверява с акта за раждането му. Посоченият вид отпуск може да се ползва както от рождената майка на детето, така и в случаите, когато тя е негова осиновителка или е майка на заварено дете. Отпускът е по един час два пъти дневно или със съгласието на майката – по два часа наведнъж.

Размерът на отпуска е диференциран в зависимост от това дали работничката или служителката има доносено, недоносено дете или близнаци. Когато работничката или служителката има близнаци или недоносено дете, размерът на този вид отпуск е три часа дневно до навършване на осеммесечна възраст на детето, по два часа – след навършване на осеммесечна възраст на детето, докато по преценка на здравните органи е необходимо да го кърми. В тези случаи, ако работничката или служителката работи при намален работен ден от седем часа или по-малко, първоначалният размер на отпуска за кърмене на детето е два часа, а след осеммесечна възраст на детето – по един час на ден.

За да ползва този вид отпуск, работничката или служителката е необходимо да подаде молба за ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете. В молбата трябва да посочи дали е рождена майка, осиновителка или майка на заварено дете, възрастта на детето, а така също размера и начина на ползване на отпуска.Към молбата трябва да бъдат представени документи, които удостоверяват ползването на правото на този отпуск – акт за раждане на детето, акт за предаване на детето за осиновяване, а при заварено дете – посредством декларация. При дете, което  е навършило осеммесечна възраст, се прилага и документ, удостоверяващ  предписанието на здравните органи. Едно от важните условия за ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете е  работничката или служителката, която е в трудовоправни отношения, да не ползва отпуск поради бременност, раждане и осиновяване  или отпуск за отглеждане на малко дете, уредени в Кодекса на труда.